more from
Thin Man Records

Follow Nawrocki to join the conversation.

When you follow Nawrocki, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Nawrocki

Gdańsk, Poland

Grzegorz Nawrocki to jeden z najciekawszych polskich piosenkopisarzy ostatnich dwóch dekad. Poważną popularność przyniosła Nawrockiemu działalność w założonej przez niego grupie Kobiety.